นักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี รุ่นที่ 5 (พ.ศ.2562)

942006 สารสนเทศเพื่อการบริหารทางการศึกษา
Information for Educational Administration
สาขาการบริหารการศึกษา บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยธนบุรี
ภาคเรียนที่ 2/2561 ห้อง G302 ผู้สอน (อาจารย์พิเศษ)
อาจารย์ ดร.นิษฐ์สินี กู้ประเสริฐ
รองศาสตราจารย์ ดร.ปรัชญนันท์ นิลสุข (ปรัด - ยะ - นัน)
ภาควิชาครุศาสตร์เทคโนโลยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (
มจพ.)

น.ส.แพรณพัธอร เอกอมรกูล


นายกฤษฎา จันต๊ะวงค์

นายพิพัฒน์ ทองระอา


นายปณต พูวัฒนาธนสิน

น.ส.ญาณินี พหุพันธ์

นายสมชาย นุตรักษ์

นางดวงพร กลิ่นเกษร

นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์

นางนิรดา ถิระศักดิ์สกุล

น.ส.สิริกุล สุวรรณสิงห์

นายนรเศรษฐ์ สินประสงค์

นางนิต สุวรรณเนตร

นางฤทัย สินประสงค์

นายพัชรพล ณ พัทลุง

น.ส.เสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์

นายพิชัย ปัญญาอาวุธ

นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม

น.ส.กัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว

 

น.ส.นุชนารถ จันทร์แก้ว

น.ส.เบญจมาศ วัชระศุภรณ์

น.ส.อัญชิษฐา หงษ์ประเสริฐ

น.ส.จินตนา สุขสาร

นางชนุตาพร อ่วมเครือ

นายอาทิตย์ อ่วมเครือ

นายสมพงษ์ ศิริขจร

น.ส.เยาวรัตน์ โกรพบุรี


รายชื่อนักศึกษาปริญญาโท สาขาการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลัยธนบุรี รุ่นที 5 (พ.ศ.2562)
น.ส.แพรณพัธอร เอกอมรกูล ร.ร.สารสาสน์วิเทศบางบอน
นางนิต สุวรรณเนตร ร.ร.แหลมบัววิทยา
น.ส.กัญญารัตน์ พงษ์บ้านแพ้ว ร.ร.บ้านแพ้ววิทยา
น.ส.จินตนา สุขสาร ร.ร.วัดอุดมรังสี
นางชนุตาพร อ่วมเครือ ร.ร.สหกรณ์นิคมเกลือ สมุทรสาคร
นายอาทิตย์ อ่วมเครือ ร.ร.บ้านชายทะเลโคกขามมิตรภาพที่ 95
นายสมพงษ์ ศิริขจร ผอ.อนุบาลอำนวยสุข จ.ชุมพร
น.ส.เยาวรัตน์ โกรพบุรี วิทยาลัยประมงสมุทรสาคร
นายกฤษฎา จันต๊ะวงค์ ร.ร.ปัญญาวรคุณ
นายพิพัฒน์ ทองระอา วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
นายปณต พูวัฒนาธนสิน ร.ร.วัดโสภณาราม สมุทรสาคร
น.ส.ญาณินี พหุพันธ์ ห้องสมุดประชาชนอำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
นายสมชาย นุตรักษ์ ร.ร.บ้านท้องคุ้ง สมุทรสาคร
นางดวงพร กลิ่นเกษร ร.ร.เทศบาลบ้านมหาชัย
นายวัชรพงษ์ เนาวรัตน์ ร.ร.สามพรานวิทยา
นางนิรดา ถิระศักดิ์สกุล ร.ร.วัดทัศนารุณสุนทริการาม กทม.
น.ส.สิริกุล สุวรรณสิงห์ ส.แห่งชาติเพื่อพัฒนาเด็กฯ
นายนรเศรษฐ์ สินประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
นางฤทัย สินประสงค์ วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
นายพัชรพล ณ พัทลุง ร.ร.อนุบาลสมุทรสงคราม
น.ส.เสาวลักษณ์ ไตรพัฒน์ ร.ร.วัดอุดมรังสี
นายพิชัย ปัญญาอาวุธ วิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร
นายเยี่ยมพล พลเยี่ยม ร.ร.ศึกษานารีวิทยา2
น.ส.นุชนารถ จันทร์แก้ว ร.ร.อนุบาลวัดไชยชุมพลชนะสงคราม
น.ส.เบญจมาศ วัชระศุภรณ์ ร.ร.บ้านแพ้ววิทยาตี่ตง
น.ส.อัญชิษฐา หงษ์ประเสริฐ ร.ร.บ้านแพ้ววิทยาตี่ตง

https://prachyanun2018.blogspot.com
https://benjamas6811.blogspot.com
https://patcharaponmathanuban.blogspot.com
https://suwannet.blogspot.com
https://pipat2562.blogspot.com
https://nirada2527.blogspot.com
https://somchai2512.blogspot.com
https://saowalux1978.blogspot.com
https://kanyarat003.blogspot.com
https://jintana2533.blogspot.com
https://praenapaton2535.blogspot.com
https://anchitthadada.blogspot.com
https://ruetai2562.blogspot.com
https://nexusfreedomfly.blogspot.com
https://watcharapong016.blogspot.com
https://krissadajuntawong.blogspot.com
https://sompong2518.blogspot.com
https://sirikul33.blogspot.com
https://duangporn015.blogspot.com
https://yaowarut009.blogspot.com
https://panot2535.blogspot.com
https://artid13.blogspot.com
https://chanutaporn1.blogspot.com
https://yanineepahupan.blogspot.com
https://yiampol.blogspot.com
https://pichaibpc.blogspot.com

รุ่นที่ 1 | รุ่นที่ 2 | รุ่นที่ 3 | รุ่นที่ 4 | รุ่นที่ 5 | รุ่นที่ 6 | รุ่นที่ 7

หน้าแรก | ผู้จัดทำ | ผลงานวิจัยและบทความ | ผลงานระดับนานาชาติ | การศึกษาไทย | การจัดการนวัตกรรมและสารสนเทศ | รวมบทความทางวิชาการ
รวมภาพภารกิจ | รวมภาพกิจกรรมชีวิต | รวมภาพส่วนตัว | ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางอาชีวศึกษา
| สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเพื่อการศึกษา  


Created by Photo2Web Publisher